Informácie o zákazníkoch sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov.

  1. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov výhradne na účel realizácie práv a povinností vyplývajúcich z uzatvorenia kúpnej zmluvy a pre vykonanie nevyhnutných účtovných operácií, vyhotovenie daňového dokladu alebo identifikácie platieb fyzických osôb vykonaných bankovým prevodom - a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

  2. Predávajúci spracúva osobné údaje spotrebiteľa v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo, ostatné údaje súvisiace s objednávkou tovarov a služieb. Poskytnutie týchto údajov spotrebiteľom je nevyhnutné na účely uzatvorenie kúpnej zmluvy a jej plnenie. Poskytnutie osobných údajov spotrebiteľom je dobrovoľné.

  3. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich výpis alebo opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Osobné údaje je možné na základe písomnej žiadosti zákazníka odstrániť z databázy. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje zákazníkov dodávateľ neodovzdáva žiadnej ďalšej osobe. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov predávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre doručenie tovaru.

  4. Zmenu osobných údajov môže zaregistrovaný zákazník realizovať priamo na stránke internetového obchodu po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet.

  5. Zrušenie zákazníckeho účtu môže zákazník uskutočniť zaslaním žiadosti e-mailom na info@intermos.eu, alebo po prihlásení sa na svoj zákaznícky účet v časti označenej GDPR - osobné údaje.

  6. Spoločnosť INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o.., Prevádzkovateľ obchodu www.intermos.eu prehlasuje, že všetky osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zb. Predávajúci v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretej strane s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú údaje poskytované v minimálnom rozsahu potrebné výlučne pre doručenie tovaru. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti neoprávnenému zneužitiu.