1. Všeobecné obchodné podmienky – e-shop

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.intermos.eu

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky sú určené pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu spoločnosti INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o. a upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi firmou INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o., so sídlom: Brezová 13, 927 01 Šaľa, prevádzka Veľká Mača č. 1121, 925 32 Veľká Mača, IČO: 44441681, IČ DPH: SK2022717488 zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 22817/T živnostenskom registri Obvodného úradu Šaľa, číslo živnostenského registra: 450-10376 – predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov ponúkaných na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

1.2 Nákup v internetovom obchode www.intermos.eu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len VOP). Zákazník dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:

INTERMOS SLOVAKIA spol. s r.o.
Brezová 13, 927 01 Šaľa
Prevádzka: č. 1121 Veľká Mača 925 32 Slovenská republika
IČO: 44441681,  IČ DPH: SK2022717488 (ďalej len „ Predávajúci“.)

Kupujúci:

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim. (ďalej len „Kupujúci“.)

Kontaktné údaje: 

E-mail: info@intermos.eu
Tel.: +421 (0) 31 321 15 00
Tel./Fax: +421 (0) 31 321 15 01

2. Objednávka

2.1 Kupujúci objednáva výrobky v e-shope, prípadne e-mailom. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho ako návrhu na uzatvorenie kúpnej ceny zo strany predávajúceho. Po záväznom akceptovaní objednávky kupujúceho mu bude zo strany predávajúceho odoslané potvrdenie o prijatí objednávky e-mailom. Od tej chvíle pre obidve strany platia práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

2.2 Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že predávajúci si riadne a včas splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

2.3 Po potvrdení prijatia objednávky  predávajúci pošle kupujúcemu informatívny e-mail, ktorý obsahuje predpokladaný termín dodania, cenu tovaru a cenu dopravy. V deň expedície tovaru je kupujúcemu opäť zaslaný informatívny mail o expedícii tovaru zo skladu predávajúceho. Zásielka je doručená do 24 hodín od momentu prebrania balíka zásielkovou službou.

2.4 Ku každej zásielke je priložená faktúra, ktorá slúži ako doklad o kúpe a zároveň pre prípad reklamácie celá dokumentácia k tovaru je súčasťou balenia objednaného tovaru.

2.5 Odoslaním každej jednotlivej objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s reklamačným poriadkom a týmito obchodnými podmienkami a tiež, že s nimi súhlasí.

Za objednávku Kupujúceho sa považuje len objednávka odoslaná z webovej stránky www.intermos.eu, a to pri dodržaní jej formy a obsahu, resp. pri dodržaní všetkých náležitostí objednávacieho formulára Predávajúceho.

3. Storno objednávky

3.1 Zo strany kupujúceho:

Kupujúci je oprávnený objednávku  stornovať do momentu potvrdenia objednávky predávajúcim. Po tomto termíne je stornovanie objednávky možné iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

3.2 Zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch.

 • Objednaný tovar bol vypredaný a nie je možné ho znova zabezpečiť.
 • Objednávku nebolo možné overiť v prípade, že bolo (chybne zadané telefónne číslo, opakovane nedostupné, zákazník neodpovedá na maily ...)
 • Tovar sa už nevyrába alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena.

Ak táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

4. Dodacie podmienky

4.1 Predávajúci je povinný objednávku kupujúceho splniť a tovar dodať kupujúcemu nasledovne:

 • Ak ide o tovar, ktorý má predávajúci skladom, tovar je expedovaný bez zbytočného odkladu
 • Ak ide tovar, ktorý predávajúci nemá skladom, avšak je skladom u dodávateľa, predávajúci tovar expeduje do 10 dní po záväznom akceptovaní objednávky, inak podľa dostupnosti tovaru

Vyššie uvedené dodacie lehoty sú spresnené v informatívnom e-maily podľa dostupnosti tovaru na sklade. Zoznam tovaru, ponúkaný predávajúcim, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov.

4.2 Kupujúci vlastným výberom určuje spôsob doručenia. Dodávka sa realizuje nasledujúcimi možnosťami:

 • osobný odber

zásielkovou službou (tovar je doručený do 24 hodín od expedície z nášho skladu) 

Prepravné náklady závisia od výšky objednávky, a to nasledovne:

 • Pri objednávke do 50 EUR s DPH sú prepravné náklady po SR 5 EUR s DPH.
 • Pri objednávke nad 50 EUR s DPH je dodanie po SR zdarma.

Uvedené ceny za prepravné náklady platia pre Slovenskú republiku. V prípade dodania mimo Slovenskej republiky je potrebné kontaktovať pracovníkov spoločnosti a dohodnúť ďalší postup.

4.3 Tovar, ktorý nebude uhradený v hotovosti na predajni alebo dobierkou, bude vyexpedovaný až po pripísaní úhrady kúpnej ceny tovaru na účet predávajúceho.

4.4 Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho a v akceptácii predávajúceho, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

5. Platobné podmienky

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru prostredníctvom ponúknutých spôsobov platby v objednávke:

5.1 Platbu za tovar je možné uhradiť v EUR jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • v hotovosti (pri osobnom odbere) 
 • na dobierku (pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru) 2,00€
 • prevodom na  účet - proforma faktúrou

5.2 Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim, alebo ak tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

5.3 Ceny platia s miestom určenia SR a na objednávky s miestom určenia mimo SR sa tieto Obchodné podmienky nevzťahujú. V prípade záujmu o objednávky mimo určenia SR je nutné kontaktovať pracovníkov spoločnosti a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Úhrady je možné uskutočňovať iba v rámci SR s príslušnými sadzbami DPH. V prípade akciových cien tieto platia len do vypredania zásob alebo po dobu časovo určenú.

Hmotnosť doCena s DPH
1 kg7,50 €
2 kg7,75 €
3 kg8,00 €
5 kg8,50 €

6. Záruka a reklamácie 

Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné závady. Pokiaľ budú takéto poškodenia zistené, je kupujúci túto skutočnosť povinný bezodkladne nahlásiť predajcovi. Za závady vzniknuté prepravcom neručíme. Sídlo spoločnosti slúži aj ako hlavné a jediné servisné stredisko. Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Základnou podmienkou pre prijatie a vybavenie reklamácie je predloženie vyplneného a podpísaného reklamačného formuláru a dokladu o nadobudnutí reklamovaného tovaru predávajúcemu poštou alebo osobne. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené:

 • nesprávnym použitím výrobku (nesprávnou montážou, neodbornou repasiou, mechanickým poškodením)
 • nesprávnym skladovaním, opotrebením dielov pri bežnom používaní, neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 • nesprávnou údržbou alebo nedostatočnou údržbou, neodbornými zásahmi, nesprávnym zaobchádzaním a nevhodným umiestnením

7. Odstúpenie od zmluvy

7.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci u predávajúceho uplatniť prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy (formulár na stiahnutie TU)  Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať najmä presnú špecifikáciu tovaru, dátum objednania, meno a priezvisko kupujúceho, podpis kupujúceho, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu, dátum. Kupujúci je odstúpením od zmluvy povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu  s príslušenstvom, vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod., v originálnom obale, a to zaslaním alebo osobným doručením na adresu predávajúceho.

Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzatvorením zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu.

Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

V prípade, ak kupujúci vráti predávajúcemu tovar, ktorý je použitý alebo poškodený alebo neúplný, príp. je hodnota tovaru znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktorý je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru alebo jeho uvedenia do pôvodného stavu, resp. má predávajúci právo požadovať od kupujúceho náhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku zníženia hodnoty tovaru, resp. náhradu škody, ktorá mu vznikla v súvislosti s nutnou opravou tovaru alebo jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci prehlasuje, že je s touto podmienkou oboznámený a zaväzuje sa takúto škodu uhradiť. .

7.2 Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak nastali také závažné zmeny u výrobcu a/alebo dodávateľa, ktoré znemožňujú realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho dodať tovar. Predávajúci má tiež právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov vyššej moci alebo v prípadoch, ak nemožno ani pri vynaložení všetkého úsilia od neho spravodlivo požadovať dodanie tovaru. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti povinný informovať kupujúceho bez zbytočného odkladu.

8. Záverečné ustanovenie

8.1 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním objednávky kupujúcim.

8.2 Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej n a diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Na vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami, ktoré vznikli medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorým je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.

Ustanovenia, týkajúce sa odstúpenia od zmluvy v zmysle 7.1 týchto Obchodných podmienok sa týkajú len spotrebiteľov, t.j. fyzických osôb, ktoré pri uzatváraní a plnení zmluvy nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

8.3 Kupujúci zaslaním objednávky a  potvrdzuje, že si tieto Obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

8.4 Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Túto zmenu predávajúci oznámi kupujúcim formou zverejnenia nových obchodných podmienok na svojej internetovej stránke wwwintermos.eu

9. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

V súvislosti s nariadením Európskej komisie Vás chceme informovať o Vašich právach a nárokoch, ktoré si môžete voči nám uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešenia sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať na prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Riešenie sporov prostredníctvom alternatívneho riešenia šetrí peniaze, ale aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov. V prípade akýchkoľvek otázok, resp. problémov nás kontaktujte na info@intermos.eu


Formulár - odstúpenie od zmluvy (PDF)
Formulár - reklamačný protokol (PDF)